Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
muffetee
muffetee
[,mʌfi'ti:]
danh từ
(y học) băng cổ tay


/,mʌfi'ti:/

danh từ
(y học) băng cổ tay


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.