Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
motor torpedo-boat
motor+torpedo-boat
['moutə tɔ:'pi:dou'bout]
Cách viết khác:
torpedo-boat
[tɔ:'pi:dou'bout]
như torpedo-boat


/tɔ:'pi:doubout/

danh từ
tàu phóng ngư lôi ((cũng) motor_torpedo-boat)

Related search result for "motor torpedo-boat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.