Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
motivation
motivation
[,mouti'vei∫n]
danh từ
sự thúc đẩy, động cơ thúc đẩy


/,mouti'veiʃn/

danh từ
sự thúc đẩy, động cơ thúc đẩy

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.