Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
morse
morse
[mɔ:s]
danh từ
(động vật học) con moóc
Morse moóc
morse code
mã moóc


/mɔ:s/

danh từ
(động vật học) con moóc
Morse moóc
morse code mã moóc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "morse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.