Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
morning draught
morning+draught
['mɔ:niη'drɑ:ft]
danh từ
rượu uống trước bữa ăn sáng


/'mɔ:niɳ'drɑ:ft/

danh từ
rượu uống trước bữa ăn sáng

Related search result for "morning draught"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.