Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moorish
moorish
['muəri∫]
tính từ
hoang, mọc đầy thạch nam (đất)
Moorish (thuộc) Ma-rốc


/'muəriʃ/

tính từ
hoang, mọc đầy thạch nam (đất)
Moorish (thuộc) Ma-rốc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "moorish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.