Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
monistic
monistic
[mɔ'nistik]
tính từ
(triết học) (thuộc) thuyết nhất nguyên


/mɔ'nistik/

tính từ
(triết học) (thuộc) thuyết nhất nguyên

Related search result for "monistic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.