Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mitrailleuse
mitrailleuse
[,mitrai'ə:z]
danh từ
như machine-gun


/,mitrai'ə:z/

danh từ
súng máy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.