Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
misname
misname
[mis'neim]
ngoại động từ
đặt tên sai, gọi tên không đúng


/mis'neim/

ngoại động từ
đặt tên sai, gọi tên không đúng

Related search result for "misname"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.