Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mirror-image
mirror-image
['mirə'imidʒ]
danh từ
hình phản chiếu


/'mirə'imidʤ/

danh từ
hình phản chiếu

Related search result for "mirror-image"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.