Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
militerrorism


/,mili'terərizm/

danh từ
sự khủng bố quân sự, sự đàn áp quân sự


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.