Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mammal

mammal


mammal

Mammals are warm-blooded animals with hair that nourish their young with milk.

['mæml]
danh từ
(động vật học) động vật có vú; động vật hữu nhũ


/'mæməl/

danh từ
(động vật học) loài thú, loài động vật có vú

Related search result for "mammal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.