Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
magnesia
magnesia
[mæg'ni:∫ə]
danh từ
(hoá học) magiê cacbonat


/mæg'ni:ʃə/

danh từ
(hoá học) Magiê-oxyt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "magnesia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.