Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
magistrally
magistrally
[mə'dʒistrəli]
phó từ
bậc thầy, với uy tín của người thầy


/mə'dʤistrəli/

phó từ
bậc thầy, với uy tín của người thầy

Related search result for "magistrally"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.