Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ma'am
ma'am
[mæm]
lệnh bà, phu nhân (để xưng hô)
thưa bà (để xưng hô lịch sự với phụ nữ)


/mæm/

danh từ
lệnh bà, phu nhân (để xưng hô)
thưa bà (người làm xưng hô)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.