Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mới nguyên


[mới nguyên]
fresh; pristine; brand-new; completely new; spick-and-span; in mint conditionBrand-news


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.