Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
một lèo


[một lèo]
at a stretch; at one sitting
Làm một lèo sáu tiếng liền
To work for six hours at a stretchAt a stretch, at one sitting
Làm một lèo sáu tiếng liền To work for six hours at a stretch


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.