Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mỗi tội


[mỗi tội]
(khẩu ngữ) but; only
Thông minh, mỗi tội lười
Intelligent but lazy(khẩu ngữ) None the less
Thông minh, mỗi tội lười Intelligent, none the less lazy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.