Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lyke-wake
lyke-wake
['laikweik]
danh từ
sự thức canh tử thi (đêm trước hôm đưa đám)


/'laikweik/

danh từ
sự thức canh tử thi (đêm trước hôm đưa đám)

Related search result for "lyke-wake"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.