Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lycanthropy
lycanthropy
[lai'kænθrəpi]
danh từ
(y học) chứng hoang tưởng hoá sói
sự biến thành chó sói (phù thuỷ...)


/lai'kænθrəpi/

danh từ
(y học) hoang tưởng hoá sói
sự biến thành chó sói (phù thuỷ...)

Related search result for "lycanthropy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.