Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loquacity
loquacity
[lou'kwæsiti]
Cách viết khác:
loquaciousness
[lou'kwei∫əsnis]
như loquaciousness


/lou'kweiʃəsnis/ (loquacity) /lou'kwæsiti/

danh từ
tính nói nhiều, tính ba hoa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "loquacity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.