Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
long-suffering
long-suffering
['lɔη'sʌfəriη]
tính từ
nhẫn nại, kiên nhẫn, chịu đựng


/'lɔɳ'sʌfəriɳ/

tính từ
nhẫn nại, kiên nhẫn, chịu đựng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "long-suffering"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.