Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
long pull
long+pull
['lɔη'pul]
danh từ
lượng rượu rót thêm (để kéo khách hàng)


/'lɔɳ'pul/

danh từ
lượng rượu rót thêm (để kéo khách hàng)

Related search result for "long pull"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.