Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
limitation
limitation
[,limi'tei∫n]
danh từ
sự hạn chế, sự hạn định, sự giới hạn
tính hạn chế, tính hạn định, tính có hạn
(số nhiều) nhược điểm, thiếu sót, mặt hạn chế[tính, sự] giới hạn; hạn chế

/,limi'teiʃn/

danh từ
sự hạn chế, sự hạn định, sự giới hạn
tính hạn chế, tính hạn định, tính có hạn
(số nhiều) nhược điểm, thiếu sót, mặt hạn chế

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "limitation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.