Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
life insurance
life+insurance
['laifin'∫uərəns]
danh từ
sự bảo hiểm nhân thọ


/'laifin'ʃuərəns/

danh từ
bảo hiểm nhân th

Related search result for "life insurance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.