Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leucoderma
leucoderma
[,lju:kə'də:mə]
danh từ
(y học) bệnh bạch bì


/,lju:kə'də:mə/

danh từ
(y học) bệnh bạch bì


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.