Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
letter-writer
letter-writer
['letə,raitə]
danh từ
nhà văn chuyên viết thể thư
người viết thư thuê
sách dạy viết thư


/'letə,raitə/

danh từ
nhà văn chuyên viết thể thư
người viết thư thuê
sách dạy viết thư

Related search result for "letter-writer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.