Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leprosarium
leprosarium
[,leprə'zeəriəm]
Cách viết khác:
leper house
['lepəhaus]
như leper house


/'lepəhaus/ (leprosarium) /,leprə'zeəriəm/

danh từ
nhà thương hủi, trại hủi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.