Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lem



verb
to smudge
adj
dirty; soiled
lem luốc very dirty

[lem]
động từ
to smudge
tính từ
dirty; soiled
lem luốc
very dirty



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.