Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leader-writer
leader-writer
['li:də,raitə]
danh từ
người viết xã luận


/'li:də,raitə/

danh từ
người viết xã luận

Related search result for "leader-writer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.