Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
launching site
launching+site
['lɔ:nt∫iη'sait]
danh từ
căn cứ phóng (tên lửa...)


/'lɔ:ntʃiɳ'sait/

danh từ
căn cứ phóng (tên lửa...)

Related search result for "launching site"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.