Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
latitudinarianism
latitudinarianism
['læti,tju:di'neəriənizm]
danh từ
chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa phóng túng


/'læti,tju:di'neəriənizm/

danh từ
chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa phóng túng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.