Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
latitudinarian
latitudinarian
['læti,tju:di'neəriən]
tính từ
trong một phạm vi rộng lớn, không bó hẹp
phóng túng, tự do
danh từ
người tự do, người phóng túng


/'læti,tju:di'neəriən/

tính từ
trong một phạm vi rộng lớn, không bó hẹp
phóng túng, tự do

danh từ
người tự do, người phóng túng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "latitudinarian"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.