Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
land-breeze
land-breeze
['lændbri:z]
Cách viết khác:
land-wind
['lændwind]
danh từ
gió từ đất liền thổi ra biển


/'lændbri:z/ (land-wind) /'lændwind/
wind) /'lændwind/

danh từ
gió từ đất liền thổi ra (biển)

Related search result for "land-breeze"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.