Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lake/leik/

danh từ

chất màu đỏ tía (chế từ sơn)

danh từ

(địa lý,ddịa chất) h


Related search result for "lake"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.