Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
laevulose
laevulose
['li:vjulous]
Cách viết khác:
levulose
['li:vjulous]
danh từ
(hoá học) Levuloza, đường quả


/'li:vjulous/ (levulose) /'li:vjulous/

danh từ
(hoá học) Levuloza, đường quả

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "laevulose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.