Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lượng tử


[lượng tử]
(vật lý) quantum
Thuyết lượng tử
Quantum theory
Vật lý lượng tử
Quantum physics(ly') Quantum
Thuyết lượng tử The Quantum theory


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.