Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
knitwork
knitwork
['nitwə:k]
danh từ
công việc đan
đồ đan; hàng dệt kim


/'nitwə:k/

danh từ
công việc đan
đồ đan; hàng dệt kim

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "knitwork"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.