Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
judgment-seat
judgment-seat
['dʒʌdʒməntsi:t]
Cách viết khác:
judgement-seat
['dʒʌdʒməntsi:t]
danh từ
ghế quan toà, chỗ ngồi của quan toà
toà án


/'dʤʌdʤməntsi:t / (judgement-seat) /'dʤʌdʤməntsi:t/
seat) /'dʤʌdʤməntsi:t/

danh từ
ghế quan toà, chỗ ngồi của quan toà
toà án

Related search result for "judgment-seat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.