Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
judgment-day
judgment-day
['dʒʌdʒməntdei]
Cách viết khác:
judgement-day
['dʒʌdʒməntdei]
danh từ
(tôn giáo) ngày phán quyết


/'dʤʌdʤməntdei/ (judgement-day) /'dʤʌdʤməntdei/
day) /'dʤʌdʤməntdei/

danh từ
(tôn giáo) ngày phán quyết

Related search result for "judgment-day"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.