Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
judgematic
judgematic
[,dʒʌdʒ'mætik]
Cách viết khác:
judgematical
[,dʒʌdʒ'mætikəl]
tính từ
(thông tục) biết suy xét, biết lẽ phải
đúng, chí lý


/,dʤʌdʤ'mætik/ (judgematical) /,dʤʌdʤ'mætikəl/

tính từ
(thông tục) biết suy xét, biết lẽ phải
đúng, chí lý

Related search result for "judgematic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.