Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
joust
joust
[dʒaust]
danh từ
cuộc cưỡi ngựa đấu thương
nội động từ
cưỡi ngựa đấu thương


/dʤaust/

danh từ
cuộc cưỡi ngựa đấu thương

nội động từ
cưỡi ngựa đấu thương

Related search result for "joust"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.