Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jounce
jounce
[dʒauns]
động từ
lắc, xóc nảy lên


/dʤauns/

động từ
lắc, xóc nảy lên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jounce"
  • Words pronounced/spelled similarly to "jounce"
    jounce junk

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.