Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jetty

jetty
['dʒeti]
danh từ
đê chắn sóng
cầu tàu
tính từ
đen nhánh, đen như hạt huyền


/'dʤeti/

danh từ
để chắn sóng
cầu tàu

tính từ
đen nhánh, đen như hạt huyền

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jetty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.