Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
javelin-throwing
javelin-throwing
['dʒævlin,θrouiη]
danh từ
(thể dục,thể thao) môn phóng lao


/'dʤævlin,θrouiɳ/

danh từ
(thể dục,thể thao) môn ném lao

Related search result for "javelin-throwing"
  • Words contain "javelin-throwing" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    lao phi kiếm

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.