Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jack-a-dandy
jack-a-dandy
[,dʒækə'dændi]
danh từ
anh chàng ăn diện, anh chàng diện đúng mốt; công tử bột


/,dʤækə'dændi/

danh từ
anh chàng ăn diện, anh chàng diện đúng mốt; công tử bột

Related search result for "jack-a-dandy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.