Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
iteration
danh từ
sự nhắc đi nhắc lại
tính lặp đi lặp lạiiteration
[,itə'rei∫n]
Cách viết khác:
iterativeness
['itərətivnis]
như iterativenessGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.