Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
itemize
itemize
['aitəmaiz]
ngoại động từ
ghi thành từng khoản, ghi thành từng mónđếm riêng từng cái; làm thành đặc điểm

/'aitemaiz/

ngoại động từ
ghi thành từng khoản, ghi thành từng món

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "itemize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.