Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irreversibility
irreversibility
['iri,və:sə'biliti]
Cách viết khác:
irreversibleness
[,iri'və:səblnis]
danh từ
sự không thể đảo ngược lại; sự không thể thay đổi được
(hoá học) tính không thuận nghịchtính không khả nghịch, tính không đoa rngược được

/'iri,və:sə'biliti/ (irreversibleness) /,iri'və:səblnis/

danh từ
sự không thể đảo ngược lại; sự không thể thay đổi được
(hoá học) tính không thuận nghịch

Related search result for "irreversibility"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.