Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irrepressibleness
irrepressibleness
[,iri'presəblnis]
Cách viết khác:
irrepressibility
['iri,presə'biliti]
như irrepressibility


/'iri,presə'biliti/ (irrepressibleness) /,iri'presəblnis/

tính từ
tính không thể kiềm chế được; tính không thể nén được

Related search result for "irrepressibleness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.